Skip to main content

Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de CELTIC REALMS, S.L. (en endavant FLAHERTY’S), amb NIF núm. B61179958 i domicili a Plaça Joaquim Xirau nº 2, 08002 Barcelona i inscrita al Registre Mercantil de ………………… en el Tom ……… Llibre …….. Inscripció ……..; que forma part del GRUP FLAHERTY’S que engloba a les següents empreses:
BIA HIBERNIA ESPAÑA, S.L. (B91318998)
INIS MOR, S.L (B61179933)

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres trucant al telèfon +934 126 263 o pel correu-e rgpd@pflaherty.com.
Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.
L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és de franc i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació Íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu detingudament. L’USUARI, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves Condicions generals d’ús. Si l’USUARI no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà d’ell.
El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de prou capacitat jurídica per contractar.
En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, igual com els serveis i continguts prestats, i tot de manera unilateral i sense avís previ.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de FLAHERTY’S o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.
L’USUARI únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.
L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.
FLAHERTY’S queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.
És absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
L’accés a la nostra pàgina web és de franc i no exigeix subscripció o registre previ. Tanmateix, determinats serveis són d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver fet un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis seran degudament identificats a la web.
La tramesa de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.
L’USUARI ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’USUARI, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.
L’USUARI té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats productes.
L’USUARI té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, igual com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.
Tenint en compte la impossibilitat de control pel que fa a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, us comuniquem que FLAHERTY’S queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es poguessin derivar de la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’USUARI.
FLAHERTY’S es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web, sense que l’USUARI tingui dret a cap mena de reclamació per aquesta mena d’accions. Igualment, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra els qui vulnerin aquestes Condicions generals d’ús, amb el benentès que l’USUARI accepta que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a emprendre-les, de manera que romandran vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.
C. POLÍTICA DE PRIVACITAT
La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de FLAHERTY’S i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’USUARI en tot moment i de no recaptar informació innecessària.
El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.
D. RESPONSABILITATS
En posar a disposició de l’USUARI aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, i també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin fer mal al sistema informàtic de l’USUARI.
FLAHERTY’S no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l’USUARI accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a FLAHERTY’S qualsevol responsabilitat per les possibles fallades, errors i ús del servei.
L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, i és l’únic responsable de qualsevol efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, qualsevol resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, igual com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, i l’USUARI s’obliga a mantenir indemne FLAHERTY’S per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirecta de tals fets.
FLAHERTY’S no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, tant si són propis com de tercers, o enllaçables a altres webs, i queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús d’aquests continguts.
FLAHERTY’S queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, incloent-hi el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.
L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per excloure’n l’error, i, per tant, les accepta íntegrament i expressa.
L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, igual com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.
Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALES D’ACCÉS A LA WEB
Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades el dia 23/04/2020. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.
Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados a info@lant-abogados.com o www.lant-abogados.com.